လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

 ျပသာနာမ်ား

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာကုထ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား

လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္အကူအညီေပးျခင္း

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာခိုလံႈရာေနရာ

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးမႈမ်ားျပဳလု