ျပသာနာမ်ား

Sad Woman.jpg

လူကုန္ကူးမႈသည္ လူအခြင့္အေရးကိုု ျပင္းထန္ဆိုးရြားစြာ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔ရက္တိုင္းတြင္ လူေပါင္း သန္း(၄၀)ေက်ာ္သည္ အဓမၼေစခိုင္းခံအလုပ္သမားမ်ား၊ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစျခင္းမ်ားႏွင့္ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းခံေနရေသာ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ လူဦးေရ တစ္ဆယ့္ငါးသန္းသည္လည္း အတင္းအက်ပ္ ကေလးရယူေစရန္ (သို႔မဟုတ္) အဓမၼ ကၽြန္ျပဳခုိင္းေစရန္အတြက္ မိမိသေဘာတူညီေသာဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစမႈမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ လူသားကၽြန္ျပဳမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္အသံုးခ်ျခင္း အမ်ားဆံုးခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အတင္းအက်ပ္လိင္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ား၏ ၉၉%ေသာသားေကာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမလံုေလာက္မႈ စသည္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ လူဦးေရ (၅၂)သန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးသည္ ဆင္းရဲစြာေနထိုင္ေနရလ်က္ရွိပါသည္။

Art Therapy creative.jpg

လူကုန္ကူးမႈသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးေပၚတြင္ ဆိုးရြားစြာႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ကုစားမႈမ်ားမရွိပါက ၈၀%သည္ ျပန္လည္လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ အျခားရာဇဝတ္မႈမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုစားမႈမ်ိဳးလိုအပ္ပါသည္။