top of page

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား

ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အမွီအခိုကင္းစြာေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ရႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံလူကုန္ကူးခံရမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ၄င္းတို႔၏ အသိပညာပိုင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ သင္တန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ လာေရာက္အကူအညီရယူသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ စိတ္ဝင္စားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လိုေသာ အိပ္မက္မ်ားေပၚလိုက္၍ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Edenအေနျဖင့္ Edenတြင္ လာေရာက္အကူအညီရယူသူမ်ားကို သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ေနရာေပးေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Edenတြင္ လာေရာက္အကူအညီရယူသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာအစီအစဥ္ကို စိတ္ပါဝင္စားခဲ့သည္ရွိေသာ္ ထိုအစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ Edenမွ အျပည့္အဝ ကူညီလ်က္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Su Su.jpg
bottom of page