ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာကုထံုး

Eden အေနျဖင့္ လာေရာက္အကူအညီရယူသူမ်ားအားလံုး၏ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အေျဖရွာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဒဏ္ရာကုသေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳထားျပီးေသာ စိတ္ေရာဂါကုထံုးႏွင့္ အမူအက်င့္ကုထံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး စိတ္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သူမ်ားကို ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္ ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္ေသာ ကုထံုးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ လာေရာက္အကူအညီရယူသူမ်ားအားလံုး၏ စိတ္ဒဏ္ရာမွတ္ဉာဏ္မ်ားကို ထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီး ျပႆနာျဖစ္ေစေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား စသည္တို႔ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ကာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝတြက္တာအစီအစဥ္သည္ လာေရာက္အကူအညီရယူသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဘဝတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အစီအစဥ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ လာေရာက္အကူအညီရယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔အားေပးကူညီျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးၿပီးေျမာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ Margeaux Gray က“ လူကုန္ကူူူးျခင္းကေန လႊတ္ေျမာက္သူေတြဟာ လူကုန္ကူးမႈရဲ႕ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ေတြကေန မလြတ္ေျမာက္ေသးသ၍ အမွတ္တကယ္လြတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိေသးပါ” ဟုဆိုပါသည္။ 

Eden သည္ ဆန္းသစ္ေသာကုထံုးမ်ားႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာကုသနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ လာေရာက္အကူအညီရယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္၊ မိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္ယံုၾကည္မႈရွိလာရန္၊ မိမိ၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားအား ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား  ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္းသစ္ေသာကုထံုးသည္ စိတ္ဒဏ္ရာရသည့္အခါ ျဖစ္တတ္သည့္ စိတ္က်ျခင္းမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္ေသာကုထံုးအစီအစဥ္သည္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာေဝဒနာမ်ားကို သက္သာေလ်ာ့ပါးေစသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေတြ႕အၾကံဳကို ျခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ ကင္းေဝးသည့္ေနရာတြင္ ရရွိေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။