ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

Eden သည္ ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လိင္ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ခိုင္းေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို ၄င္းတို႔၏အိပ္မက္မ်ား ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏ္ုင္ရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝမ်ား  ျပန္လည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျပီး  ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ထားေသာ အနာဂတ္ဘဝမ်ားကို အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေပးလ်က္ရွိပါသည္။  အေရးႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Edenတြင္ လာေရာက္အကူအညီရယူေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏  စိတ္ဒဏ္ရာကို ျပန္လည္ ကုစားေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို၏ လုပ္ကိုင္ပံု

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္သည္ လူကိုအဓိကထားသည့္ ပံုစံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဖးမအားေပးမႈႈမ်ားအျပင္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ားပါ ပါဝင္ပါသည္။ Eden Myanmar အေနျဖင့္ (၁၅)ႏွစ္တာ အာရွတစ္ဝွမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားသာမက အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္တို႔အား လိင္ကုန္ကူးေခါင္းပံုျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားမွ စိတ္ခ်လံုျခံဳစြာျဖင့္ လႊတ္ေျမာက္ေအာင္ အကူအညီီေပးခဲ့ေသာ Eden Ministry (www.edenministry.org) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ကုသေပးရန္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကိုေပးႏိုင္ေရးကို အဓိကထားၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Eden Myanmar သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို အဓိကထားခ်ဥ္းကပ္ေသာ တမူထူးျခားသည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ Eden Myanmarသည္ လက္ရွိတြင္လည္း လူကုန္ကူးမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဒဏ္ရာရွိျခင္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ားႏွင့္အတူ နားခိုရာေနရာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို  ဖန္တီးေပးေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိထားသမွ်

Eden Myanmarသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူကုန္ကူးမႈ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရဆံုးေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ Eden တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူကုန္ကူးမႈတို႔၏ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ နယ္ပယ္တို႔ကို သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူကိုအေလးထားပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။