စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

CHu CHu Way.jpg

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို စီးပြားေရးအလားအလာရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိေအာင္မစီမံေပးႏိုင္သ၍ ၄င္းတို႔လူကုန္ကူးခံရေအာင္ ပထမဆံုးတြန္းအားေပးခဲ့ေသာ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔မိသားစုဝင္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

 

Edenသည္ လာေရာက္အကူအညီရယူသူမ်ားအားလံုးကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရံုသာမကပဲ အလုပ္ခြင္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္လမ္းညႊန္ျပသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျပီး လစာေကာင္းမြန္ေသာ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္ရရွိေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ဥေရာပ၊ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရာင္းခ်ေနေသာ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ားျပဳလုပ္သည့္ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ကို thisiseden.org  တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။